Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej http://sp1swietochlowice.biposwiata.pl </span >

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

Treści lub funkcje niedostępne:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

– niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo. (powód: możliwości techniczne)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest
Dorota Sparwasser
adres e-mail: sp1@sp1swce.pl
telefon: 322456711.

Informacja zwrotna

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Zubrzyckiego, prowadzą do niego schody, z podjazdem dla niepełnosprawnych. Wejście dodatkowe dla rodziców odbierających dzieci ze świetlicy od strony ulicy Powstańców Śląskich.

Dostosowanie schodów

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Dostosowanie parkingów

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego