Procedury postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego szkoły

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY

Nazwa Szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ

adres: 41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. ZUBRZYCKIEGO 38

 1. CEL PROCEDURY:

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego szkoły

 1. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:
 • Uchwała Rady  Ministrów   z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego   Programu Antyterrorystycznego  na lata 2015–2019”;   
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
 • Zarządzenie dyrektora nr…. z dnia ….. w sprawie wprowadzenia niniejszej procedury;

III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY:                                                                                                     

 • Procedura do zastosowania w przypadku skażenia substancją chemiczną lub biologiczną terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancjami.
 • Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów.

 

IV.UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB REALIZUJĄCYCH KONIECZNE DZIAŁANIA:

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami odpowiadają kolejno:

 • dyrektor placówki – Dorota Sparwasser 504 – 62 – 42 – 06
 • w przypadku jego nieobecności wicedyrektor – Ilona Kulig
 • w przypadku nieobecności ww. – sekretarz szkoły – Wiesława Iwan
 1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 2. Szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją chemiczną/biologiczną (np. telefon o zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło skażenie placówki:
 • zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, osoby przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru,
 • natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku),
 • w budynku – szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację,
 • w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki (maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry),
 • przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń (częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji),
 • powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,
 • oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

 

 1. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się:

 

 • nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy,
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem,
 • pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów,
 • opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób,
 • powiadomić administratora (dyrektor, zastępca dyrektora, osoba upoważniona),
 • zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru (rejonów ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki a nie otwarta przestrzeń),
 • natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia),
 • jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem; zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka,
 • po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb (policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń),
 • w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację,
 • sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.
 • w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki (maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry),
 • przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń (częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji),
 • powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku
 • oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

 

 

 

 1. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/i ogniska zachorowań:
 • nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy,
 • powiadomić administratora (dyrektor, zastępca dyrektora, osoba upoważniona),
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem,
 • pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów,
 • opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób,
 • ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły,
 • natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia),
 • w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny,
 • oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

 

 1. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:

 

            Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę administratora i/lub odpowiednich służb oraz zgodnie z ich wskazówkami.

 

VII. SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

 • „sygnał dźwiękowy przerywany” – ewakuacja
 • „sygnał ciągły przez 30 sekund” – wejść i pozostać w budynku

VIII. TELEFONY ALARMOWE

 • Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112
 • Policja 997
 • Straż pożarna 998
 • Pogotowie Ratunkowe 999

 

 1. SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:

Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podaj następujące informacje:

 • rodzaj stwierdzonego zagrożenia
 • nazwę i adres szkoły
 • imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję
 • telefon kontaktowy
 • zrealizowane przedsięwzięcia
 • potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłoszenie

 

 1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPE

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

 1. ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

 

XII.  OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW:

 • Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 • Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.
 • Znać sygnał uruchamiający procedurę.
 • Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury i koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych.
 • Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.
 • Znać miejsce ewakuacji.
 • Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
 • Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.