Procedury postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

Nazwa Szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ

adres: 41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. ZUBRZYCKIEGO 38

 1. CEL PROCEDURY:

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego lub stwierdzenia podejrzanego pakunku w szkole.

 1. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:
 • Uchwała Rady  Ministrów   z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego   Programu Antyterrorystycznego  na lata 2015–2019”;
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
 • Zarządzenie dyrektora nr 1/2019/2020 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia niniejszej procedury;

III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY:                                                                                                      

 • Procedura do zastosowania w przypadku stwierdzenia obecności podejrzanego pakunku lub otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.
 • Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów.

 

IV.UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB REALIZUJĄCYCH KONIECZNE DZIAŁANIA:

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami odpowiadają kolejno:

 • dyrektor placówki – Dorota Sparwasser 504 – 62 – 42 – 06
 • w przypadku jego nieobecności wicedyrektor – Ilona Kulig  
 • w przypadku nieobecności ww. – sekretarz szkoły – Wiesława Iwan
 1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Ad. 1.  Podłożenie ładunku wybuchowego lub stwierdzenie podejrzanego pakunku.

 1. Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego
 • Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów

(uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu)

 • Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje.

(w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji)

 • Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury

(osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły)

 • Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji

(ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku)

 • Nie używaj telefonu komórkowego

(eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy)

 • Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia

(stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcje policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji)

 • Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb

(w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacja kryzysową)

 • W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi

(szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły)

 • Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu

(informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych)

 1. Stwierdzenie podejrzanego pakunku
 • Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku

(należy założyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona)

 • Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku

(w przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania)

 • Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala)

(okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji)

 • Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury

(osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły)

 • Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji

(ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku)

 • Nie używaj telefonu komórkowego

(eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy)

 • Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb

(w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacja kryzysową)

 • W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi

(szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły)

 • Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu

(informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych)

 

 1. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:
 2. podczas zajęć
 • Sprawdź, czy wszyscy uczniowie są w klasie.
 • Ustaw uczniów w parach na trasie wyjścia do drzwi.
 • Osoby ze SPE poproś do przodu.
 • Przepuścić przed osobą niepełnosprawną ruchowo strumień ewakuowanych.
 • Zabierz dziennik, listę dzieci z telefonami do rodziców/prawnych opiekunów.
 • Wyprowadź uczniów drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsce ewakuacji.
 • Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca
 1. podczas przerwy
 • Zgromadź uczniów znajdujących się w rejonie twojego przebywania poprzez użycie sygnału – ręka podniesiona do góry i użycie gwizdka sportowego.
 • Pozostali nauczyciele ustawiają się w wyznaczonych rejonach szkoły zgodnie
  z wcześniej opracowanym planem i gromadzą uczniów.
 • Ustaw uczniów w parach i opuść zagrożony teren drogami ewakuacyjnymi, udając się na wyznaczone miejsce ewakuacji.
 • W miejscu ewakuacji podziel uczniów na grupy szkoleniowe i sprawdź obecność wszystkich uczniów

 

VII. SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

 • „Przerywany sygnał dźwiękowy” – inicjacja procedury
 • „Ładunek wybuchowy ewakuacja!!!” – inicjacja procedury w przypadku braku zasilania
 • „Ręka podniesiona do góry i sygnał gwizdkiem” – konieczność zgromadzenia się wokół przekazującego sygnał i bezwzględne wykonywanie jego poleceń

VIII. TELEFONY ALARMOWE

 • Policja 997
 • Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112
 1. SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:

Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podaj następujące informacje:

 • rodzaj stwierdzonego zagrożenia lub treść otrzymanej informacji
 • nazwę i adres szkoły
 • imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję
 • telefon kontaktowy
 • zrealizowane przedsięwzięcia
 • potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłoszenie

 

 

 

 

 1. ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

 

XII.  OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW:

 • Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 • Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.
 • Znać sygnał uruchamiający procedurę.
 • Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.
 • Znać miejsce ewakuacji.
 • Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
 • Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.