Procedura przebywania osób na terenie szkoły

PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB NA TERENIE SZKOŁY

 

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 września 2019 r.  w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach zacznie obowiązywać procedura przebywania Rodziców /Prawnych Opiekunów/ Członków Rodziny Ucznia oraz osób obcych na terenie placówki.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece Szkoły, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z przedstawicielami Rady Rodziców zatwierdziła zasady przebywania Rodziców /Prawnych Opiekunów/ Członków Rodziny Ucznia oraz osób obcych na terenie naszej placówki.

 1. Każdy, kto nie jest aktualnie Uczniem, Nauczycielem, Pracownikiem szkoły lub Rodzicem/Prawnym Opiekunem/ Członkiem Rodziny Ucznia, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą.

 

 1. Osoba taka jest zobowiązana, przy wejściu do szkoły, zgłosić przebywającemu tam pracownikowi obsługi chęć wejścia i wpisać do księgi wejść/wyjść swoje imię i nazwisko oraz     wskazać pracownika szkoły cel swojej wizyty. Osoba zobowiązana jest pobrać identyfikator i umieścić go w widocznym miejscu.

 

 1. Zabrania się wchodzenia na teren szkoły od strony basenu miejskiego znajdującego się przy szkole.

 

 1. Osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.

 

 1. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
 2. W okresie do 15.09.2017 r. ustala się tzw. „Okres Adaptacyjny” w trakcie którego Rodzice / Prawni Opiekunowie uczniów klas pierwszych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu przekazania dziecka pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela mającego zajęcia.

 

 1. Na prośbę pracownika szkoły, nauczyciela osoba wchodząca do budynku może zostać poproszona o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

 1. Rodzice/ Prawni opiekunowie nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć. Nauczyciel nie będzie przeprowadzał rozmów indywidualnych z Rodzicem/Prawnym Opiekunem w trakcie trwania lekcji, innych zajęć dodatkowych oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.

 

 1. Rodzice/ Prawni Opiekunowie/ Członkowie rodziny oraz osoby obce mają zakaz wchodzenia na teren Stołówki Szkolnej oraz toalet dziecięcych.

 

 1. Rodzic/opiekun prawny nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy swoim dzieckiem a innym uczniem/uczniami. W celu zgłoszenia wystąpienia sytuacji konfliktowych należy skontaktować się z nauczycielem, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły.

 

 1. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich zajęć. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły przez          podmioty zewnętrzne odpowiadają organizatorzy tych zajęć.

 

 1. Rozmowy Rodziców/Prawnych Opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas wyznaczonych dyżurów lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem lub wychowawcą oraz w konsultacje i podczas zebrań.

 

 1. W przypadkach uzasadnionych Rodzice/Prawni Opiekunowie mający potrzebę pilnego i nieumówionego wcześniej kontaktu z nauczycielem/wychowawcą zgłaszają się do sekretariatu szkoły.