PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 I.CELE PROCEDURY:

  • ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły,
  • przekazywanie bieżących informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka,
  • udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka,
  • inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły,
  • tworzenie partnerskiej atmosfery,
  • realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę,
  • ułatwianie monitorowania przyjętych zasad.

II.DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY:

Kontakt z rodzicami – uzyskanie informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych.

III.KOGO DOTYCZY PROCEDURA:

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektorów szkoły oraz rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

IV. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY:

Szeroko rozumianych informacji o dziecku, w zależności od sytuacji i konieczności,  udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, logopeda, pielęgniarka szkolna, dyrektor, wicedyrektor szkoły.

V. OPIS PRACY – USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:

 1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą i dyrektorami jest szkoła.
 2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. najpóźniej w październiku każdego roku szkolnego.
 3. Spotkania odbywają się w formach:
  • zebrań ogólnych z rodzicami,
  • zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
  • zebrań klasowych z rodzicami,
  • zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,
  • indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, logopedą,
  • innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.
 1. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami
  w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły).
 2. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).
 3. Miejscem kontaktu nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne, gabinety specjalistów i dyrektora. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli.
 4. Terminy spotkań z rodzicami ustalane są w harmonogramie zebrań przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego.
  O obowiązkowym zebraniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce oraz godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem i podaniem informacji zwrotnej).
  Obowiązkowe spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się wg harmonogramu konsultacji. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych przypadkach.
 5. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
 6. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.
 7. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej lub poprzez dziennik elektroniczny.
 8. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
  • zebrań z rodzicami,
  • pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,
  • wizyty wychowawcy w towarzystwie pedagoga szkolnego w domu wychowanka, jeśli sytuacja wymaga tego typu interwencji, po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica (w szczególnych wypadkach bez zgody),
  • indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
  • wywiadówka online
 1. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań jest zapoznanie rodziców z:
  • statutem szkoły,
  • programem wychowawczym szkoły,
  • programem profilaktyki szkoły,
  • planem wynikowym i planem wychowawczym klasy,
  • planem pracy z rodzicami,
  • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
  • kryteriami ocen z zachowania,
  • procedurami przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
  • postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,
  • informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.
 1. Wychowawca klasy realizując tematykę szkoleniową dla rodziców, w ramach zebrań klasowych powinien uwzględnić następujące zagadnienia:
  • rozwój psychiczny dzieci i młodzieży,
  • przyczyny i zapobieganie agresji; rodzaje agresji występującej w szkole,
  • zapobieganie niewłaściwym zachowaniom,
  • tolerancja i integracja,
  • higiena i bezpieczeństwo,
  • zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci,
  • zasady przeprowadzania sprawdzianu w ósmej klasie
  • oraz inne zagadnienia wynikające z planu pracy szkoły i klasy
 1. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:
  • najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze w indywidualnej rozmowie z rodzicami,
  • największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
  • najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędnych do ich uzupełnienia,
  • z rodzicami należy rozmawiać po partnersku, z troską i życzliwością,
  • należy udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią.
 1. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:
  • dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
  • publicznego czytania ocen,
  • używania nazwisk przy przykładach negatywnych,
  • podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców,
 1. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkolą odbywa się poprzez:
  • wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,
  • pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych,
  • udział rodziców w takich formach pracy szkoły jak: wycieczki, lekcje otwarte, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej itp.,
  • uhonorowanie przez dyrekcje szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi, wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny,
  • wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,
  • pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz klasy, szkoły.
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa
  w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.
 2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu zebrania z rodzicami. Protokół zebrania pisze wyznaczony rodzic, a podpisują rodzice obecni na zebraniu lub przedstawiciel rady oddziałowej rodziców. Protokół stanowi część dokumentacji pracy nauczyciela.
 3. Pedagog i psycholog szkolny są zobowiązani do:
  • przeprowadzania, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektorów szkoły),
  • wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów,
  • zapoznawania rodziców z ofertą szkół ponadpodstawowych.
 1. Logopeda szkolny zobowiązany jest do:
  • przeprowadzania, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektorów szkoły),
  • wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką,
  • wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów.
 1. Dyrektor w szczególności:
  • współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego harmonogramu,
  • udziela pomocy wychowawcom w kontaktach z rodzicami, którzy nieregularnie uczestniczą w zebraniach,
  • przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców wg przyjętego harmonogramu.
 1. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, przedstawiona najpóźniej w dniu zwolnienia, z podaniem istotnej przyczyny. W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic  może zwolnić osobiście dziecko w trakcie trwania zajęć. W sytuacjach wyjątkowych decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
 2. Zwolnić z zajęć może wyłącznie wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor.
 3. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:
  • uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy,
  • przeszkadzanie w czasie lekcji,
  • telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
  • zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu,
  • zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.
 1. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:
  • wychowawcy klasy,
  • dyrektora i wicedyrektora szkoły,
  • Rady Pedagogicznej,
  • organu nadzorującego szkołę,
  • organu prowadzącego szkołę.

Należy zwrócić rodzicom uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej drogi rozwiązywania wszelkich problemów szkolnych. Organy nadzorujące powinny być uruchomione dopiero w sytuacji, gdy rozmowy z wychowawcą, dyrektorem i Radą Pedagogiczną szkoły nie przyniosły zadowalającego rozwiązania w opinii rodziców.

 

VI. WYKAZ MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE PRACY ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE PRACY:

 1. Odnotowanie obecności rodziców na zebraniu na osobnej liście obecności dołączanej do protokołu zebrania.
 2. Notatka o temacie rozmowy indywidualnej powinna być odnotowana w dzienniku elektronicznym, dzienniku pedagoga i psychologa (należy podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia)

 

VII. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENCIE:

Zmiany w dokumencie wprowadza się po dokonaniu ewaluacji na koniec roku szkolnego, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po konsultacji z radą Rodziców.

Dokument został zaopiniowany przez Prezydium Rady Rodziców w dniu:

…………………………………………………………………………….……….

 Uchwałą rady Pedagogicznej dokument został przyjęty do realizacji
w dniu:…………………………………………………………………..………..