Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny

 na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526)
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050)
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 276)
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej  w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
 • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach

 

 1. Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach  opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych    i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców    i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym,                     z uwzględnieniem:

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2020/2021,
 • badania czynników ryzyka i czynników chroniących przeprowadzonego we wrześniu 2021 r.,
 • badania preferencji rodziców uczniów, co do sylwetki absolwenta i wartości kształtowanych przez szkołę przeprowadzonego we wrześniu 2021 r.,
 • wniosków i analiz  zespołów przedmiotowych i zespołów wychowawczych,
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 

Główne zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły,
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

2. Wartości wybrane przez społeczność szkolną

Uczniowie Rodzice

(liczba rodziców wskazujących daną wartość)

Pracownicy szkoły
rodzina

zdrowie

życie

miłość

dom, mieszkanie

przyjaciele

praca

marzenia

bezpieczeństwo

szkoła, nauka, wykształcenie

hobby, pasja

sport

zwierzęta, przyroda

pokój na świecie

pieniądze

szacunek (79)

tolerancja (58)

rodzina (28)

uczciwość (23)

odpowiedzialność (22)

samodzielność (20)

empatia/wrażliwość  (17)

akceptacja (16)

prawdomówność (14)

szczerość (13)

kreatywność (11)

odwaga (11)

miłość (11)

rozwój osobisty/ samorealizacja/samorozwój  (10)

przyjaźń (10)

współpraca/współdziałanie/praca zespołowa (10)

pracowitość (9)

szczęście (9)

bezpieczeństwo (8)

bycie dobrym człowiekiem./dobroć  (8)

 

 1. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

Uczniowie klas IV- VIII wyrazili swoje potrzeby formie propozycji tematów do poruszenia w czasie lekcji wychowawczych. Najczęściej pojawiające się propozycje to:

 • Nasze zainteresowania (ponad 60% uczniów),
 • Jak uczyć się szybciej i efektywniej? (ponad 54% uczniów),
 • Jak rozpoznawać depresję i sobie z nią radzić? (40% uczniów),
 • Jak umiejętnie odmawiać? (blisko 35% uczniów),
 • Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy? (33% uczniów),
 • Co zrobić, by dogadywać się z rodzicami? (33% uczniów).

Proponowali także swoje tematy: organizacja wycieczek, zmiany klimatyczne, radzenie sobie ze spamem, radzenie sobie z bólem,  radzenie sobie z porażkami, wyznaczanie sobie celów, samoocena, samookaleczanie się.

 

 1. Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole
Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka- klasy IV- VIII
Grupy czynników Czynniki chroniące wynikające z diagnozy Czynniki ryzyka wynikające z diagnozy
Czynniki indywidualne, tzw. kapitał życiowy 90% uczniów uważa się za osobę godną uznania

87% uczniów jest przekonanych o tym, że posiada wiele pozytywnych cech

82% uczniów twierdzi, że jest w stanie robić rzeczy tak dobrze, jak inni

75% uczniów jest z siebie zadowolonych

65% uczniów ma pozytywne nastawienie wobec samego siebie

65% uczniów uważa, że może być z siebie dumna

74% uczniów nie stosuje przemocy w sieci

95% uczniów nie miało kontaktu ze środkami psychoaktywnymi

99% uczniów nigdy nie paliło papierosów

53% uczniów twierdzi, że zdarza im się myśleć o sobie, że są bezużyteczni

54% uczniów czasami myśli, że nie jest dobrą osobą

40% uczniów spędza w sieci więcej czasu niż zaplanowało

33% uczniów traci poczucie czasu, kiedy korzysta ze smartfona

25% uczniów przyznało, że zdarza im się sprawić komuś przykrość w sieci

Czynniki rodzinne 92% uczniów odczuwa wsparcie ze strony rodziców

75% uczniów przyznaje, że rodzice wiedzą gdzie i z kim spędzają czas

72% uczniów twierdzi, że ich zdanie jest brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji

Czynniki rówieśnicze 86% uczniów posiada wspierających przyjaciół 51% uczniów czuje się samotnych
Czynniki związane ze szkołą oraz środowiskiem lokalnym 71% uczniów w szkole czuje się bezpiecznie

80% uczniów czuje się akceptowanych w swojej klasie

85% uczniów twierdzi, że ma pozytywne relacje z innymi uczniami

87% uczniów ma dobre relacje z nauczycielami

68% uczniów czuje, że w trudnej sytuacji może się zwrócić do nauczycieli, pedagoga lub psychologa

67% uczniów twierdz, ze w ich klasie panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się

78% uczniów uważa, że ich oceny odpowiadają włożonemu przez nich wkładowi pracy

32% uczniów odczuwa brak motywacji do nauki

26 % uczniów nie czuje, że w trudnej sytuacji może sięgnąć po wsparcie nauczycieli lub szkolnych specjalistów

16% uczniów przyznało, że zdarzyło im się być ofiarą przemocy w sieci

 

Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka- klasy I- III
Grupy czynników Czynniki chroniące wynikające z diagnozy Czynniki ryzyka wynikające z diagnozy
Czynniki indywidualne 98% uczniów wie, że uzależniani mają negatywny wpływ na życie

100% uczniów wie, co to znaczy prowadzić „zdrowy tryb życia”

Czynniki rodzinne 88% uczniów rozmawia z rodzicami o tym, co dzieje się w szkole

90% uczniów czuje wsparcie ze strony rodziców

Czynniki związane ze szkołą oraz środowiskiem lokalnym 83% uczniów lubi chodzić do szkoły

95% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie

98% uczniów czuje się akceptowanych przez nauczycieli

86% uczniów wskazuje, ze szkoła prowadzi działąnia ukazujące zagrożenia związane z owoczesnymi technologiami

29% uczniów spotkało się w szkole z przejawami negatywnych zachowań

36% uczniów doświadczyło przemocy w szkole

19%uczniów doświadczyło przemocy w internecie

55% uczniów nie korzystało z pomocy nauczycieli i szkolnych specjalistów w rozwiązywaniu problemów

Czynnik rówieśnicze 100% uczniów lubi koleżanki/ kolegów ze swojej klasy

 

 1. Wizja szkoły

 

 1. Misja szkoły: „Pomóc młodemu człowiekowi znaleźć miejsce w rodzinie i w swojej Małej Ojczyźnie”

Uczeń dąży do wzmocnienia poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej, zainspirowania zainteresowań uczniów dziedzictwem polskiej kultury duchowej i materialnej – postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionalnej. Szkoła dba                 o zdobywanie przez dzieci podstawowych sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych oraz o poznanie realiów kulturowych i społecznych krajów Europy.

Szkoła przywiązuje szczególną uwagę do osobowego i psychofizycznego rozwoju ucznia, który dzięki:

 • wpojonym mu zachowaniom prospołecznym,
 • przekazanym wartościom etyczno-moralnym, obywatelsko-patriotycznym,
 • stwarzaniu warunków rozładowujących agresję,
 • wypracowanym nawykom zdrowotnym, sprawności fizycznej,
 • rozwiniętym umiejętnościom,
 • odpowiednio sterowanemu m.in. poprzez zabawę i ruch rozwojowi intelektualnemu,
 • zdobytej wiedzy o współczesnym świecie,

będzie właściwie reagował na przejawy zła,  nietolerancji, patologii, agresji, odrzucał negatywne wzorce swego najbliższego otoczenia i wyrastał tym samym poza środowisko rodzinne i lokalne, a także będzie stawał się aktywnym uczestnikiem działań i procesów zachodzących w środowisku lokalnym.

Szkoła przez działalność wychowawczo – dydaktyczną i dobrą współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

 • rozbudzanie jego ciekawości poznawczej,
 • inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań,
 • pobudzanie do ciągłego uczenia się i samorozwoju,
 • kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych,
 • uwrażliwienie na piękno, dobro i prawdę,
 • wzmacnianie miłości do „Małej Ojczyzny”,
 • postępowanie według ustalonych zasad, norm społeczno-obyczajowych i postanowieniach zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach wewnętrznych szkoły.

 

7. Sylwetka absolwenta

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę:

 • posiada umiejętność rozwiązywania problemów,
 • przyjmuje odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 • szacuje siebie i innych,
 • przyjmuje odpowiedzialności za swoją dalszą naukę,
 • jest samodzielny,
 • dąży do bycia szczęśliwym,
 • jest tolerancyjny,
 • potrafi rozwiązywać konflikty,
 • rozwija swoje umiejętności,
 • sprawnie posługuje się językiem obcym,
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • jest  kreatywny,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • jest ambitny,
 • jest odważny,
 • poprawnie posługuje się językiem polskim,
 • zna i rozumienie zasady współżycia społecznego,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
 • potrafi dokonywać adekwatnej samooceny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu,
 • umiejętnie obcuje z przyrodą,
 • zna tradycje szkoły,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • umiejętnie obcuje z przyrodą (szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna i tajemnic, zdrowy odpoczynek),
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

 

 1. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia                     i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości           w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych                       i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci         i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • kształtowanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie,
 • wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej oraz poznawanie polskiej kultury,
 • wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa,
 • rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • wzbogacaniu wiedzy na temat korzystania z internetu i urządzeń mobilnych,
 • poszerzaniu wiedzy nt cyberprzemocy,
 • budowaniu świadomości możliwości korzystania z pomocy nauczycieli i szkolnych specjalistów oraz budowaniu zaufania do tych osób,
 • uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań,
 • kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania młodzieży,
 • uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
 • pobudzanie do ciągłego uczenia się i samorozwoju,
 • inspirowanie do wyrażania własnych myśli  i przeżyć,
 • kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków uprawiania sportów,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia  w zależności od potrzeb i możliwości,
 • rozbudzanie w uczniach zamiłowania do czytania,
 • wychowanie dzieci i młodzieży do wartości,
 • kształtowanie indywidualnych postaw twórczych,
 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu obejmują:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

9. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  dba  o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo –

– Profilaktycznego,

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje Wewnątrzszkolny System Oceniania – WSO,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze, gdy rodzic samodzielnie zgłosi taką potrzebę,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 1. Rodzice:
 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz uchwalają go,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Samorząd uczniowski:
 •  jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 •  współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 •  prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

10. Harmonogram działań wychowawczo – profilaktycznych

 

BLOK TEMA-TYCZNY

 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN

REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZALNE EWALUACJA/

OCENA

ŻYJEMY  ZDROWO Profilaktyka chorób sezonowych Pogadanki: jak dbać
o zdrowie, jak się ubierać stosownie do pogody; apele, prezentacje multimedialne.Zapoznanie uczniów
z postępowaniem w związku z pojawieniem się chorób sezonowych oraz Covid-19.
cały rok  szkolny

 

pielęgniarka szkolna,            wychowawcy klas,  dyrektor szkoły, kierownik  świetlicy

 

 

zapisy w dziennikach,       notatki służbowe

 

Profilaktyka próchnicy zębów

 

Fluoryzacja zębów
w klasach I-VI (jeśli Sanepid wyrazi zgodę)
6 x w roku co 6 tygodni

 

pielęgniarka szkolna karty zdrowia uczniów

 

Profilaktyka wad rozwoju fizycznego, wad wzroku, słuchu i postawy Badania przesiewowe
w kl. I, III, V i VII oraz bilansowe w kl. I, III i VII
w ciągu roku szkolnego

 

pielęgniarka szkolna

 

karty zdrowia uczniów

 

Profilaktyka chorób odtytoniowych

 

Udział w akcjach:
„Rzuć palenie razem z nami” „Dzień bez papierosa”
kl. IV-VII
 

17 listopada
31 maja

 

wychowawcy klas

 

zapisy w dziennikach, protokoły
z rozstrzygnięcia konkursów, ulotki, plakaty, film

Profilaktyka HIV/AIDS

 

Udział w Krajowym Programie Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV
Światowy Dzień AIDS
1 grudnia

 

wychowawcy klas, pedagog szkolny

 

zapisy w dziennikach,    plakaty, ulotki

 

Przestrzeganie higieny osobistej Pogadanki, godziny wychowawcze, spotkania
z pielęgniarką szkolną.Przeglądy higieny osobistej, czystość włosów we wszystkich klasachŚwiatowy dzień zdrowia
cały rok szkolny

 

 

 

1x rok szkolny,

w razie potrzeby

 

 

7 kwietnia

wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna,
nauczyciele przyrodypielęgniarka szkolnakol. A. Wilk, pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas I-VIII
zapisy w dziennikach

 

 

dziennik pracy pielęgniarki

 

 

zapisy w dziennikach

Racjonalne odżywianie:
– rola składników pokarmowych
w organizmie człowieka
– zasady
przechowywania
i przygotowywania
żywności
– zdrowa żywność
– nawyki żywieniowe (otyłość, nadwaga)
– skutki diet odchudzających (anoreksja, bulimia)
Zapobiegania nadwadze
i otyłościNadzór nad zaopatrzeniem automatów z żywnościąŚwiatowy dzień owoców i warzyw
cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

15 października

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele biologii i przyrody, nauczyciele w-f

 

dyrekcja

kol. B. Kołodziej,

kol. A. Wilk

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

dokumentacja dyrektora szkoły

 

 

zapisy w dziennikach

 

 

 

Higiena zdrowia psychicznego:
– higiena pracy
i wypoczynku
– radzenie sobie ze stresem
– organizacja czasu wolnego
– organizacja czasu przeznaczonego na naukę
Realizacja tematyki podczas godzin wychowawczych, spotkania z psychologiem szkolnym

 

Zajęcia dla uczniów klas VIII w związku z przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty – style uczenia się

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

grudzień

psycholog szkolny,
wychowawcypsycholog szkolny
zapisy w dzienniku

 

 

 

 

zapisy w dzienniku

 

Środki psychoaktywne    i ich wpływ na organizm

 

Zajęcia dla uczniów klas IV –VIII (godziny wychowawcze),

Pogadanka pielęgniarki szkolnej „Nigdy nie sięgaj sam po leki’’

 

Spektakle profilaktyczne Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

wg potrzeb

 

 

cały rok szkolny

wg harmonogramu

wychowawcy  klas

         

 

pielęgniarka szkolna

 

 

 

kol. Katarzyna Flicińska, psycholog szkolny

zapisy w dzienniku

 

 

dokumentacja pielęgniarki szkolnej                                             

 

 

zapisy w dziennikach

Uzależnienie
od Internetu, telefonu
i gier komputerowych
Światowy dzień internetu

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

29 października

 

I semestr

kol. N. Kołodziej

 

kol. N. Kołodziej,

kol. A. Mika

zapisy w dziennikach

 

zapisy w dziennikach

 

Dbałość o rozwój sprawności fizycznej

 

Organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, gier i zabaw na świeżym powietrzu.

 

 

 

Tydzień sportu

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

20-24 września

wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego,
wychowawcy świetlicynauczyciele wychowania fizycznego
zapisy w dziennikach

 

 

ŻYJEMY

BEZ-PIECZNIE

 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

 

Realizacja programu:

„Ratujemy i uczymy ratować”
( kształtowanie umiejętności oceny sytuacji zagrażających życiu i bezpieczeństwu, kształtowanie postawy czujności wobec nieznajomych)

 

                                            Tydzień bezpieczeństwa

 

 

 

cały rok
szkolny wg harmonogramu                          cały rok
szkolny wg harmonogramu 

 

kol. B. Słaby
kol. K. Moritz                                                                                              kol. J. Brysz,

kol. Katarzyna Flicińska,

kol. Łukasz Iwan,

kol. Beata Słaby

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

zapisy w dziennikach, plakaty

 

 

 

 

Zapewniamy bezpieczną drogę do szkoły

 

Zajęcia w klasach I
„Powiedz NIE obcemu”„Nosisz odblaski – świecisz przykładem” – akcja mająca
na celu poprawę bezpieczeństwa pieszychRealizacja programu
„Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”„Bezpieczna droga do szkoły” – spotkanie ze SznupkiemZajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego w celu nabycia umiejętności praktycznych związanych z poruszaniem się po ulicachRealizacja tematyki dot. bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych 

Bezpieczna droga do i ze szkoły

Harmonogram Straży Miejskiej

październik

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

                                                  

 

wrzesień 2021r.

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

                        cały rok szkolny

 

 

Straż Miejska

                                   

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele

 

                          Komenda Miejska Policji w Katowicach

 

wychowawcy klas I

 

 

 

 

                    wychowawcy klas

 

 

 

nauczyciele świetlicy

zapisy w dziennikach

                                                     

 

 

 

                                                   

 

zapisy w dziennikach

 

zapisy w dziennikach

 

                                              zapisy w dziennikach

 

                                                   

 

 

                                          

zapisy w dziennikach

 

 

 

zapisy w dziennikach

Dbamy o bezpieczny wypoczynek

 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, WOPR

„Bezpieczne ferie”
„Bezpieczne wakacje”

Cały rok szkolny

 

 

 

7-11 lutego

20-23 czerwca

kol. D. Sparwasser, pedagog szkolny, psycholog szkolny

 

kol. I. Laska

kol. K. Sum

zapisy w dziennikach

 

 

 

zapisy w dziennikach

 

Przestrzeganie ustalonych norm zawartych
w dokumentach szkolnych dotyczących bezpieczeństwa.
Monitoring wejścia do szkoły
i boiska.                           Pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw.
cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

pracownicy obsługi

 

 

nauczyciele dyżurujący

 

notatki służbowe

 

 

harmonogram dyżurów

 

Zapobieganie zachowaniom suicydalnym wśród uczniów Pogadanki wychowawców nt. wartości i ochrony życia.

 

Dbanie o podnoszenie poziomu samoakceptacji  
u uczniów ( chwalenie uczniów, dostrzeganie najmniejszych sukcesów)

 

Diagnoza poziomu samoakceptacji, samooceny     i skłonności depresyjnych         u uczniów przejawiających obniżenie nastroju ( za zgodą lub na życzenie rodzica)

 

Samoakceptacja i dostrzeganie swoich mocnych stron – zajęcia dla klas VI

 

Czytanie bajek terapeutycznych, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, rozbudzanie empatii, dobrowolny, czynny udział w wolontariacie

 

Podejmowanie tematyki zachowań suicydalnych w czasie spotkań z pracownikami PPP

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny wg harmonogramu ustalonego z PPP

wychowawcy klas

 

 

wychowawcy klas, pedagog szkolny,             psycholog szkolny

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

psycholog szkolny

 

 

 

nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

Specjaliści zatrudnieni w PPP

zapisy w dziennikach

 

 

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

 

zapisy w dzienniku, testy do badania poziomu samooceny,    samoakceptacji                            i skłonności depresyjnych

 

 

 

zapisy w dziennikach

 

 

 

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

 

 

 

zapisy w dziennikach

 

 

 

JA W
GRUPIE

I RO-
DZINIE

 

 

 

Uczestnictwo w grupie:
– budowanie współpracy  w zespole
– postrzeganie siebie
i swoich uczuć
– zaufanie wobec innych
– ja i moja rodzina
– moje prawa, prawa      człowieka
Tematyka realizowana podczas lekcji wychowawczych
i wychowanie do życia
w rodziniePrezentacje multimedialne oraz pokazy filmów nt. praw dziecka i praw człowiekaZajęcia integracyjne dla uczniów klas I „To co czujemy jest ważne” – czyli zajęcia o emocjach dla klas II„O przyjaźni czyli jak nawiązywać relacje” – zajęcia dla klas III„Poznaj swój temperament” – zajęcia dla klas VII
cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

październik

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

luty-

kwiecień

wychowawcy klas,  

kol. B. Kołodziej

 

 

 

pedagog szkolny,
wychowawcy klas

 

 

psycholog szkolny

 

 

 

 

psycholog szkolny

 

 

 

 

psycholog szkolny

 

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

badania ujawniające strukturę grupy,
zapisy w dziennikach

 

zapisy w dzienniku

 

 

 

 

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

zapisy w dziennikach

 

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej Udział w akcjach charytatywnych

 

Dzień dobrych wiadomości

 

Światowy dzień życzliwości

 

Międzynarodowy dzień wolontariusza

Szkolny wolontariat

 

Zajęcia z mediacji dla klas VIII

 

cały rok szkolny

 

 

8 września

 

21 listopada

 

5 grudnia

 

 

 

 

listopad

 

 

wszyscy nauczyciele

kol. J. Goik- Cichy

kol. M. Jurczyńska

 

kol. K. Prędota,

Kol. M. Bula

opiekun SU

 

psycholog szkolny

zapisy w dziennikach,              relacja z udziału

 

relacja z przebiegu

 

relacja z przebiegu

 

relacja z przebiegu

 

 

zapisy w dziennikach

 

zapisy w dziennikach

 

Uczenie zasad samorządności
i demokracji
Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności,
wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.Dzień samorządności
wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

21 marca

wychowawcy klas,
opiekun SUwychowawcy klas
zapisy w dzienniku,
notatki ,
protokoły z wyborówzapisy w dzienniku
Aktywizacja Samorządu Uczniowskiego
i samorządów klasowych.
Kształtowanie odpowiedniego wizerunku szkoły
i atmosfery bezpiecznego miejsca.
Udział uczniów w akcjach charytatywnych
Włączanie się SU i każdej klasy w organizację imprez, apeli i uroczystości klasowych i ogólnoszkolnych.Włączanie uczniów w proces decyzyjny np. wybór tematyki godzin wychowawczych, nowych inicjatyw na rzecz klasy czy szkoły, poprawy
bezpieczeństwa.
cały rok szkolny wychowawcy klas, pedagog szkolny, opiekun SU, pozostali nauczyciele zapisy w dziennikach, podziękowania, zaświadczenia, scenariusze apeli, protokoły
z rozstrzygnięcia konkursów, sprawozdania
z działalności SU
 

PROFILA-KTYKA
PRZEMO-
CY I
AGRESJI

Podnoszenie kultury osobistej uczniów – eliminowanie wulgaryzmów, przejawów wandalizmu
i nietolerancji ,  działania antydyskryminacyjne
Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję
Realizacja treści na godzinach wychowawczych (opracowanie wewnątrzklasowych kontraktów).

 

Lekcje pedagoga szkolnego w klasach:
– Tolerancja, czym jest i jak być tolerancyjnym?
– Nie wszyscy są czarni, albo biali. Niektórzy są w kratkę.

cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

wychowawcy klas,
pedagog szkolnypedagog szkolny
zapisy w dziennikach,      plansze z zasadami,             kontrakty klasowe

 

 

zapisy w dziennikach

Edukacja n/t zjawisk przemocy i agresji
( w tym przemoc domowa, bullying, mobbing), mechanizmów, skutków i sposobów
przeciwdziałania.
Stworzenie Szkolnego Kodeksu Zasad Przeciw Agresji i Używania Wulgaryzmów, lekcje pedagoga szkolnego
– Czy dokuczanie jest przemocą?Zajęcia na temat agresji oraz nauka radzenia sobie z negatywnymi emocjami i wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób – zajęcia dla klas IV i V
cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

Listopad (klasy IV)

 

Marzec (klasy V)

 

 

wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny, opiekun SU, pozostali nauczyciele

 

 

psycholog szkolny,

pedagog szkolny

 

plansze,
zapisy w dziennikachzapisy w dziennikach
Miłość, przyjaźń, koleżeństwo zamiast agresji i przemocy. Realizacja treści na godz. wychowania do życia
w rodzinie i godzinach z wychowawcą
cały rok szkolny nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, zapisy w dziennikach
Organizacja czasu wolnego uczniów
w środowisku wolnym od przemocy i patologii
Aktywizacja uczniów
w działalności sportowej, kulturalnej oraz zajęciach pozalekcyjnych
cały rok szkolny

 

dyrekcja,             opiekunowie kół zainteresowań zapisy w dziennikach

 

Informacje o miejscach, instytucjach, specjalistach udzielających pomocy
w sytuacjach trudnych.
Informowanie na tablicy ogłoszeń, podczas konsultacji

 

cały rok szkolny

 

pedagog szkolny,
psycholog szkolny
zapisy w dziennikach,        tablica ogłoszeń

 

Współpraca z Policją

 

Organizowanie spotkań
i pogadanek
z przedstawicielami Policji
w ramach programu „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”
cały rok szkolny

 

kol. D. Sparwasser  
pedagog szkolny,
zapisy w dziennikach

 

REGU-
LAMIN SZKOLNY

 I PROCE-
DURY
Zapoznanie
z dokumentami szkolnymi
Zapoznanie uczniów z treścią dokumentów szkolnych: Statutem, WSO, Regulaminem

zachowania się w szkole, Procedurami postępowania
w sytuacjach kryzysowych,
Regulaminami oceniania
z przedmiotów, prawami
i obowiązkami ucznia oraz
z treścią Konwencji
o Prawach Dziecka.

wrzesień

 

wychowawcy klas, nauczyciele
przedmiotów
zapisy w dziennikach

 

Przestrzeganie ustalonych norm zawartych
w dokumentacji szkolnej
Omawianie spraw konfliktowych z udziałem ucznia w zespole wychowawca/nauczyciel,

rodzic, pedagog szkolny, psycholog szkolny

cały rok szkolny wychowawcy,    pedagog szkolny, psycholog szkolny

 

zapisy w dziennikach,            notatki służbowe

 

Kształtowanie świadomej odpowiedzialności (praw i obowiązków ) uczniów Konsekwentne egzekwowanie przez wszystkich nauczycieli
i pracowników szkoły zasad zachowania w szkole i poza nią.
cały rok szkolny wszyscy pracownicy szkoły zapisy w dziennikach,                 notatki służbowe
UDZIAŁ RO-DZICÓW
W PRO-
CESIE
WYCHO-WAW-CZYM
Zapoznanie rodziców  
z dokumentacją szkolną.
 
Zapoznanie rodziców ze
Statutem, WSO,
Regulaminem zachowania się w szkole, Procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych, Regulaminami oceniania z przedmiotów, Prawami i obowiązkami ucznia.
wrzesień

 

wychowawcy klas

 

zapisy w dziennikach, protokołach zebrań z rodzicami

 

Współpraca
i współdziałanie
z rodzicami uczniów mającymi kłopoty dydaktyczne, sprawiającymi trudności wychowawcze,
z rodzicami sprawców
i ofiar.
Indywidualne rozmowy, konsultacje, zebrania rodzicielskie,

Pedagogizacja rodziców: szkolenia, prelekcje.

Stała aktualizacja tablicy ogłoszeń, strony internetowej szkoły.

cały rok szkolny

 

dyrekcja, wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny       

 

zapisy w dziennikach,
notatki służbowe
Działalność Rady Rodziców

 

Współtworzenie (propozycje, opinie, uwagi
i wnioski) programu wychowawczo – profilaktycznego
cały rok szkolny

 

Rada Rodziców protokoły,                           notatki służbowe
EDU-KACJA Pomoc uczniom mającym problemy
z nauką.
Tworzenie grup pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom mających trudności ( w tym wewnątrzklasowe). cały rok szkolny

 

wychowawcy las, nauczyciele przedmiotów,
opiekun SU
zapisy w dziennikach, sprawozdania, protokoły
Zapewnienie pomocy uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

Zapoznanie nauczycieli
z procedurami postępowania
w zakresie rozwiązywania problemów uczniów mających trudności
w uczeniu się, standardami diagnostyczno-terapeutycznymi dla uczniów z dysleksją oraz przepisami prawnymi regulującymi zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w/w uczniom.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną                                             Zajęcia specjalistyczne zgodne z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach                                        Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodzicówInformowanie o ofercie zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły 
początek roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

                              

 

cały rok szkolny

 

          

 

cały rok szkolny

 

                              

 

cały rok szkolny

pedagog szkolny,
psycholog szkolny 

 

 

                                 pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawcy klas

                
szkolni specjaliści

 

 

 

nauczyciele,
wychowawcy świetlicy,
pedagog szkolny, psycholog szkolny

 

nauczyciele,              dyrekcja,                 pedagog szkolny, psycholog szkolny

 

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisy w dziennikach

 

zapisy w dziennikach

 

 

                                                   zapisy w dziennikach

 

 

 

 

tablica ogłoszeń,                   zebrania z rodzicami,          strona internetowa                          

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów
Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym , przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły

 

Przeprowadzenie przez nauczycieli  zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

cały rok szkolny wg harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

wychowawcy,
nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy świetlicydyrektor, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowy, wychowawcy świetlicy
zapisy w dziennikach

 

zapisy w dziennikach,
protokoły z posiedzeń zespołów przedmiotowych, dyplomy uczniów

 

 

 

 

 

 

 

zapis w arkuszach obserwacji,
zapis w dziennikach

 

Uczenie planowania
i dobrej organizacji własnej pracy
Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce cały rok szkolny
wg tematyki godzin wychowawczych
wychowawcy klas zapis w dziennikach
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne i pozaszkolne konkursy cały rok  szkolny wychowawcy ,

nauczyciele

zapis w dziennikach, regulaminy konkursów oraz ich wyniki
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu Wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze

 

 

 

 

 

Konkurs gwary śląskiej

cały rok szkolny wg godzin wychowawczych oraz  zaplanowanych wyjść

 

maj

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

kol. B. Morcinek,

kol. M. Ziemba,

kol. W. Borys

zapis w dziennikach,  relacje z wycieczek

 

 

 

 

 

relacja z konkursu

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego Dzień Ziemii

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt,
wycieczki krajoznawcze.

 

22 kwietnia

 

 

Cały rok szkolny wg zaplanowanych wyjść

kol. A. Wilk,                 kol. B. Kołodziej

wychowawcy klas, nauczyciele

zapisy w dziennikach         

 

 

relacje z organizowanych akcji, relacje z wycieczek

ABSEN-CJA Monitorowanie frekwencji uczniów. Stała kontrola frekwencji
na wszystkich zajęciach.
cały rok szkolny wszyscy nauczyciele zapisy w dziennikach
Rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi.

 

Profilaktyczne rozmowy
z rodzicami nt. skutków wagarowania.Wizyty w domach  celem rozpoznania sytuacji i podjęcia właściwych działań.
cały rok szkolny
wg potrzeb
wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny zapisy w dziennikach,               notatki służbowe

zapisy w dziennikach,               notatki służbowe

                             

 

NAUCZANIE ZDALNE

Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji – Internet, gry komputerowe(…) Uświadamianie konsekwencji prawnych związanych z cyberprzemocą Pogadanki, udostępnianie informacji, spotkanie z przedstawicielem policji, lekcje wychowawcze Cały okres trwania nauczania Wychowawcy, pedagog, nauczyciel informatyki Zapisy w dziennikach
Organizowanie czasu wolnego, zachęcanie do aktywności pozalekcyjnej uczniów Uświadamianie znaczenia kontrolowania treści oraz ilości spędzanego czasu przy komputerze Cały okres trwania nauczania Wychowawcy klas, pedagog, nauczyciel informatyki, rodzice Zapisy w dziennikach
Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w Szkole dotyczących przeciwdziałania zakażeniu Covid – 19, a także śledzenie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Sanepidu obowiązujących wszystkich w Polsce Zapoznanie z procedurą dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid – 19 obowiązującą na terenie Szkoły W momencie zmiany zasad Wychowawcy klas, nauczyciele i pracownicy Szkoły Zapisy w dziennikach
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku zdalnego nauczania Wspieranie i wzmacnianie uczniów w ich poczuciu osamotnienia, zagubienia i stresu wynikającego z obciążenia wyjątkową sytuacją, braku bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami Cały okres trwania nauczania Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny Zapisy w dziennikach
Współdziałanie z nauczycielami uczącymi wychowanków w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych w stosunku do uczniów mających trudności w nauce (wynikające z problemów rodzinnych, koleżeńskich, zdrowotnych, z nauczania na odległość itp.) szczególnie uzdolnionych oraz mających problemy z utrzymaniem komunikacji on-line. Cały okres trwania nauczania Wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagog, psycholog Zapisy w dziennikach
W razie potrzeby pełnienie dyżuru online w ustalonym czasie służącego budowaniu relacji z wychowankami, wsłuchaniu się w ich potrzeby, udzielaniu pomocy bezpośredniej.

 

Cały okres trwania nauczania Wychowawca Zapisy w dziennikach
Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach związanych z realizacją e-nauczania oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych czy społecznych uczniów. Cały okres trwania nauczania Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny Zapisy w dziennikach
Koordynowanie pracy na odległość Monitorowanie swoich uczniów w zakresie realizowanych obowiązków edukacyjnych, potrzeb. Cały okres trwania nauczania Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny Zapisy w dziennikach

 

11. Ceremoniał i tradycje szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach ma swego patrona, logo, sztandar i hymn szkoły. Wśród szkolnych imprez, które są obchodzone cyklicznie każdego roku należą:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • pasowanie na ucznia klasy pierwszej,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Niepodległości,
 • spotkania wigilijne,
 • Święto Konstytucji 3 Maja,
 • Dzień Dziecka,
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.

W tradycję szkoły wpisało się także obchodzenie świąt nietypowych takich, jak: dzień kropki, dzień głośnego czytania, dzień bajek. Kalendarz takich imprez jest ogłaszany przez dyrektora szkoły we wrześniu każdego roku szkolnego.

 1. Tryb postępowania w sytuacjach trudnych

Postępowanie w sytuacjach trudnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach określone jest w procedurach zawartych w Szkolnym systemie zapewniania bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów.

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora szkoły.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 1
im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach w dniu 18.09.2020 r.